Make your own free website on Tripod.com
StarAnimated.gif (8131 bytes) StarAnimated.gif (8131 bytes) StarAnimated.gif (8131 bytes) StarAnimated.gif (8131 bytes)

Sinh Hot Tng Hi Hi Qun


(San Diego -VNN) - Thng Tn Vin VNN ti San Diego ti‰p xc vi ng Trn Chn Hi , nguyn Tng Hi Trܪng hi Hi Qun v Hng Hi cho bi‰t . Ngy ch nht 20/9/98 lc 11 gi tra , ti Cu Lc B Hi Qun Hong Sa Paracels Orange County /Nam California . Mt phin h†p ǥc biŒt ܮc triŒu tp do Nin Trܪng ng Cao Thng Ch Tch Hi ng Hi S triŒu tp v ch to phin h†p.

Chng trnh h†p gm :

- Tܩng trnh ca ng Trn Chn Hi Tng Hi Trܪng , Tng Hi Hi Qun v Hng Hi
- Tܩng trnh ca ng Phan Lc Ti‰p , trܪng bans†an tho hi s.
- Tho lun v Š ngh.

Theo anh Trn Chn Hi , nhng tin tc lin quan ‰n sinh hot Hi Qun , vŠ Hi S ܮc loan ti trn hŒthng Internet , qua cc ǥc san Lܧt Sng , ǥc san X N v.v... ܮc s hܫng ng nng nhiŒt . ng nu ln nhng š ki‰n ng gp vŠ danh xng Hi S v Š ngh Hi S s ܮc ci danh l S LiŒu Hi Qun ViŒtNam Cng Ho ( HQVNCH) . ng cng nu ln cc ch Š quan tr†ng nh chng trnh ACTOV , hnh qun Sng, Bi‹n ." HiŒn nay viŒc ti‰n hnh thu gp ti liŒu , nhn s ng gp rt tt p v trong iŠu kiŒn thun li v phn khi; cun S LiŒu m†i ngܩi mong Ǯi s c gng hon tt d tr vo cui nm 1999 ."

Mt s Š ngh vŠ ti chnh , chi ph, b sung nhn s ܮc tho lun , theo ' k‰ hoch nhm gy qu› ti tr cng ܮc thng qua .

Trong phn tho lun , viŒc thc hiŒn S LiŒu s ܮc n hnh thnh nhiŠu tp vi ch Š vŠ Sng , Bi‹n v.v... .ng Phan Lc Ti‰p nu ln hai ch Š quan tr†ng trong viŒc son tho S LiŒu Hi Qun l Sng v Bi‹n . ng qu quy‰t;" n‰u vi‰t vŠ Sng , ng c kh nng hon tt trong thi gian ngn vi s hp tc ca nin trܪng inh Mnh Hng v b iŒp M Linh " ." Trong khong thi gian 4 thng ti bn d tho S LiŒu tp 1 c th‹ hon tt."

Trong tnh hnh nng bng hiŒn nay vŠ s tranh chp cc qun o Hong Sa v Trܩng Sa . Cun s liŒu ǥc biŒt vŠ Hong Sa v Trܩng Sa cng ܮc Š ngh thc hiŒn , v m†i ngܩi tn thnh.

Tham d phin h†p ghi nhn c nin trܪng ng Cao Thng , V nh o , V Sum , Nguyn Ti‰n ch . Cc ng Trn Phng Dinh , Phan Lc Ti‰p, Trn Hu Thu , H Quang T, ng Thnh Long , Nguyn Vn HiŠn , ng Duy Lnh , Trn Tr†ng An Sn , Nguyn An Cܩng , Trn Chn Hi .

Trong phn ng gp š ki‰n v ti liŒu mt s v xa nh bc s Trn Ngun Phiu , ng Trn ‡ Cm, V Hu San.

ng Trn Chn Hi cho bi‰t :" Ban son tho Hi S ti‰p xc vi Hi Qun i T John Flashenhar , c c vn T LŒnh Hi Qun H Tn QuyŠn v Trn Vn Chn ti t gia ng b V Sum . ng cung cp mt s ti liŒu cn thi‰t cho ban Son Tho Hi S.

Tin Sinh Hot Hi Qun


i Hi Bu C Hi i Hu Hi Qun & Hng Hi San Diego

Sau hn mt thng tri chun b, Hi i Hu Hi Qun & Hng Hi VNCH San Diego ti‰n hnh i Hi Bu C tn Ban Chp Hnh vo lc 13:30 ngy 19/4/1998 ti phng H†p Th ViŒn Linda Vista, San Diego. ng 13:00 gi, Quc K v c Hi Hnh bay pht phi trܧc c Th ViŒn, nhc nh anh em Hi Qun nhng ngy i l trn cc chi‰n hm thܪ no. y cng l mc ch ca Tng Hi v cc Hi on Hi Qun lun lun duy tr truyŠn thng Hi Qun, v tnh ng Ƕi, ng thuyŠn mc d xa tu, xa bi‹n kh lu.

Sau l cho quc k v mc niŒm. Anh Trn Vn Hoa, Hi Ph kim Trܪng Ban T Chc v Vn ng Bu C ln ti‰ng cho mng i Hi v chc i Hi thnh cng tt p. K‰ ‰n anh Trn Chn Hi, nguyn Hi Trܪng tng k‰t hot Ƕng cu Hi trong hai nm va qua, ng thi anh cng chn thnh cm n quš v nin trܪng v cc anh em trong Hi nhiŒt tnh gip anh chu ton nhiŒm v. Sau anh cng Ban Chp Hnh tuyn b chm dt nhiŒm k1996-1998. Mt Ch To on ܮc i Hi tn nhiŒm ‹ iŠu khi‹n cuc bu c gm nin trܪng Tn Tht Thun, Hng Hi Thng ThuyŠn, anh Nguyn Vn Php, nh vn Phan Lc Ti‰p v ho s Hi Qun Nguyn Thi. Tt c by anh em Hi Qun ܮc Š c, mc d mt s anh khim nhܮng t chi nhng rt cuc tt c Šu ܮc ln danh sch tranh c. Anh Trn chn Hi ܮc i Hi ti tn nhiŒm chc v Hi Trܪng nhiŒm k 1998-2000 vi a s phi‰u. Ng li trܧc i Hi, anh Hi Trܪng hy v†ng rng tnh on k‰t gi anh em Hi Qun v Hng Hi lun lun bŠn cht v ti‰p tc st cnh vi cng ng trong nhng cng tc chung. Anh Š ngh mt s i‹m cn ܮc tu chnh trong bn Ni Quy nh danh xng cu Hi s ǰi l Hi Hi Qun v Hng Hi VNCH, vn Š ng Nin Lim, nn hay khng nn duy tr, tng hoc gim v vn Š thay th‰ thnh vin trong Ban Chp Hnh. Bn tu chnh Ni Quy s ܮc bi‹u quy‰t trong ngy ra mt Tn Ban Chp Hnh nhiŒm kš1998-2000.

Tham d Ngy Quc Hn 30/4/98

Anh em Hi i H Hi Qun v Hng Hi San Diego tham d meeting tܪng niŒm ngy Quc Hn 30/4 vo ngy 3/5/98. ng Bi Quang Ti‰n, Ch Tch HiŒp Hi Ngܩi ViŒt , chi‰n hu Hunh Hu Thun, Hi Trܪng Hi Cu Qun Nhn San Diego v anh Tng Hi Trܪng Hi Qun v Hng Hi VNCH cng nhau chm t chy ri l c sao vng ‹ bi‹u l š ch cu qun dn thnh ph San Diego ng hn vŠ mt ln ranh quy‰t tm gii tr ch‰ Ƕ Cng Sn. on bi‹u tnh h to nhng khu hiŒu o Cng Sn, Nhn QuyŠn cho ViŒt Nam. Nhng b qun phc do anh em cu qun nhn mc v c rng c vng ba s†c ܮc a ln cc i truyŠn hnh M ti i phng ngay bui ti hm .

Tham d Memorial Day vi Cu Chi‰n Binh M

Nhn ngy Memorial Day, anh em Hi Qun cng Hi Cu Qun Nhn San Diego ‰n El Camino Park ǥt vng hoa tܪng niŒm cc chi‰n binh M hy sinh cho T Do tai ViŒt Nam. Cc Cu Chi‰n Binh M v gia nh h† rt cm kch trܧc nghi c cu cc cu qun Nhn VNCH. H† bt tay, tr chuyŒn thn mt vi tt c anh em trܧc khi chia tay, h† khng qun ng li cm n v hn gp li nm sau.

Tham d L Thܮng K Ngy Qun Lc

Mt cuc l Thܮng k tht long tr†ng ܮc c hnh ti Nh Cng ng San Diego vo ngy 21/6/98. Hai anh em Hi Qun vi qun phc i l trng cng hai anh em Nhy D ko hai l c ViŒt M ln ng†n ct c trong ti‰ng quc ca vang di hng trng cu trn 300 ng bo v cu qun nhn v ton hu k bng sng trang nghim cho knh. Ngy Qun lc dܮc t chc rt vui v, lnh mnh vi nhng bn hng ca do Ban Hp Ca KBC gm cc qun, binh chng trnh by.

kbcSanDiego.JPG (47810 bytes)

H†p Hi S

(chi ti‰t trong E-mail) Ngy 14 thng 6 nm 1998. Tng Hi t chc mt cuc h†p cu Ban Son Tho Hi S. Trong cuc h†p ny c s hiŒn diŒn cu quš nin trܪng ng Cao Thng, Nguyn Ng†c Qunh, Nguyn Ti‰n ch, bc s Trn Ngn Phiu. ng Phan Lc Ti‰p Trܪng Ban Son Tho Hi S xc nhn mt ln na lng khim tn cu mnh khi m nhn mt tr†ng trch ln lao qu. Sau cng ng ku g†i m†i ngܩi ti‰p tay v trnh by s ti phi tr li Ban Son Tho Hi S. Theo s t chc mi th bn trn Ban Son Tho Hi S c Hi ng Hi S hot Ƕng hng ngang vi Tng Hi, c nhiŒm v duyŒt xt nhng bi vi‰t do Ban STHS Œ np , v cho š ki‰n, s ǰi cho v t, chnh xc hn.

H†p Kho 17, 19,20

Hng nm nhn ngy L c Lp Hoa K 4/7 l dp ‹ cc kha Hi Qun h†p mt. Nm nay, kha 17 Œ Nh Hi S k› niŒm 30 nm Ra Khi no ngy 3/7 ti Orange County. Chng trnh h†p mt rt ǥc sc. Anh em cng Kha t Ha Lan, c, Canada v cc ti‹u bang vŠ tham d rt ng † Kha cn mi ǥc biŒt thy V Xun An t Canada, thy ng Vn Bnh t Louisiana, v quš thy Nguyn Hi, ng Kim L vŠ d. c biŒt c phn Truy NiŒm 21 Hi S hy sinh v T Quc, trong c Hi Qun Thi‰u T Nguyn Thnh Tr Šn n nܧc trong trn hi chi‰n Hong Sa. Cc mn vn nghŒ Šu do cc anh, cc chi, cc chu trong gia nh Œ Nh Hi S trnh din rt ho hng. Nhng ngy k‰ ti‰p, Kha t chc nhng cuc i du ngon Disneyland, Universal Studio, Sea World cho cac bn xa ti.

Cng trong ngy Kha 19 Œ Nh Thin Xng t chc h†p Kha ti San Jos Anh Nguyn Vn Cܩi, hi Trܪng hi Bch ng cng tham d chung vui vi anh em gia nh Kha 19.

Ngy 11/7. Kha 20, Œ Nh H Cp cng h†p kha ti thnh ph Garden Grove, Orange County, quy t ܮc hn mt trm anh em v gia nh cc ti‹u bang d‰n d. Kha t chc pht qu cho cc con em h†c xut sc. Tr li cu hi ܧc v†ng cc chu trong tng lai, cc em Šu tr li l mun h†c ra bc s, k s, ring c mt em pht bi‹u :'' Con mun tr thnh Tng Thng Hoa K."

Hi Hi Qun v Hng Hi Dallas- Forth Worth c tn Hi Trܪng

Anh Trn i Trung ǡc c trch v Hi Trܪng Hi Hi Qun & Hng Hi Dallas, Forth Worth. Anh Trung d tng hot Ƕng rt hng say trong cng ng ngܩi ViŒt ti Dallas-Forth Worth v rt ܮc thiŒn cm ca ng hng. Tng Hi Hi Qun v Hng Hi thn chc anh gt nhiŠu thnh qu tt p trong viŒc pht tri‹n Hi nh.

Phn u Thi‰u tܧng Nguyn Ng†c Loan

Tng Hi Hi Qun& Hng Hi VNCH gi iŒn th Phn u vi gia nh Thi‰u Tܧng Nguyn Ng†c Loan ܮc chi‰n hu Nguyn Vn Tn, tn Hi Trܪng Hi Hi Qun &Hng Hi MiŠn ng trao tn tay anh Tng Hi Trܪng Khng Qun trong dp tham d tang l ti Maryland.

Anh em Hi Qun tn o

Sau nhiŠu nm b giam lng ti Tri Tœ Nn Sikiew. Nh cm quyŠn Thi lan cܫng bc ng bo tœ nn vŠ VN. H† b Cng Sn to rt nhiŠu kh khn trong ǩi sng hng ngy, nh sch nhiu tr nܧc. Cng An g†i ln tr s trnh diŒn thܩng xuyn...H† ܮc chnh ph Hoa K cu xt cho i nh c trong chng trnh RORV. T u nm ‰n nay quš anh Trn Ng†c V, Trn Vn Lš, Dng Ch Nhn, Nguyn B c, Thch Lim tn o San Jose, Westminster (California) , Harvey (Louisana), Dallas (Texas), Boston (Massachusettes).

Nhng hi p y hng khi sau ti‰ng chim g†i n " Li Vo Hi S."

Th ng "Li Vo Hi S" ܮc Tng Hi dng iŒn th chuy‹n ti tt c cc Hi on Hi Qun ton quc M, Php, Canada. Trn cc web page ca Tng Hi, ca Hm trܪng V Hu San Šu xut hiŒn th ng ny. Anh Nguyn Vn Tn, tn Hi Trܪng Hi HQHH MiŠn ng d vi‰t: †c Th Ng ca Nin Trܪng Phan Lc Ti‰p, Trܪng Ban STHS rt cm Ƕng, ai m vn hay ch tt chc l phi bt tay vi‰t ngay. Anh Nguyn Vn c, Hi Trܪng Hi HQHH Houston v Ph Cn ha t tr†ng tm ca Hi nin kha 1998-1999 chuyn vo Hi S. Anh Nguyn Xun Dc, Dallas, i cng tc Bc M, sao bc th thnh nhiŠu bn ‹ ph bi‰n cho anh em Hi Qun ti Canad Anh on Ct , Houston s dnh cho Th Ng mt trang ǥc biŒt trn Web site ca cc kha Trn Hng o, OCS. Anh Nguyn nh Si ph bi‰n Th Ng trong phin h†p Ban Chp Hnh Hi HQHH Washington State.

Hi ng Hi S bܧc u thnh hnh gm quš nin trܪng V nh o, Phan Vn Cn, Phm Mnh Khu, V Sum, Trn Ngn Phiu, Nguyn Ng†c Qunh. Nin Trܪng ng Cao Thng, Ch Tch Hi ng Hi S s mi g†i thm hai v HSQ, hoc SQ on vin thm nin vo Hi ng Hi S. Ti‹u Ban Thܩng Trc STHS gm ng Phan Lc Ti‰p. Trn Trung Ngha, Trn Chn Hi cng nhm h†p hng tun ‹ ki‹m i‹m cc cng tc lm v nhng thi‰u st. Ngy Ch Nht 12/7 H†p ‹ ph bi‰n tin tc vŠ Hi S cho Ban Chp Hnh Hi i Hu HQ&HH San Diego. Ngy th ba 21/7/98., Ti‹u Ban ny m cuc phng vn i T C Kh Hi Qun Nguyn Vn Kinh vŠ viŒc thnh lp, t chc, iŠu hnh Lin on Tun Giang.

Nhu cu anh ch em HQ ti qu nh cn ܮc s gip ǫ cu HQ Hi Ngoi

Tng Hi nhn ܮc th ca cc anh chi em HQ dܧi y dang trong tnh trng qun bch ti ViŒt Nam:

- Trung S Phan Vn Bch ZD 25, HSQ m thc ti BTL/V3/ZH, rt khn n v khng c t ai canh tc phi i lm mܧn ki‰m n hng ngy.
- Trung S Vn Chuy‹n Nguyn Ng†c Thu G 54 TT, b thng ct hai chn trong trn phc kch trn sng Vm C ng ngy 28 thng 3 nm 1973. Ch Huy Trܪng HQ Th. T ng Tr†ng nh.
- Trung S Nht Nguyn Vn T tng phc v HQ.327, CV/HQ, G27XP, TZYT/B‰n Lc, b cܫng bch t tri Tœ Nn Sikiew vŠ ViŒt Nam, hiŒn ang trong tnh trng au m, khng cng n, viŒc lm.
- B Nguyn Th Ng thn mu ca c Trung y Hi Qun L Quang LŒ Lan, ngܩi n y t t nn v cng v trong chuy‰n cng tc trn HQ 500 dܧi quyŠn ch huy ca HQ Th. T L Quang Lp.

 

Danh sch quyn gp:

Chng ti nhn ܮc s hܪng ng ca Qy v v Hi on dܧi y:

1. Hi i Hu Hi Qun & Hng Hi San Diego (CA): $50.00
2. Trn c Thanh (San Jose, Ca): $20.00
3. Trn Trung Nga (San Diego, CA): $10.00
4. Trn Chn Hi (San Diego, CA): $20.00
5. T Quc Quang (Houston, TX): $50.00
6. Nguyn Ngach (Pittsbug, CA): $50.00
7. Nguyn Lc (Philadelphia, PA): $100.00
8. Nguyn Ti‰n ch (Anaheim, CA): $100.00
10. Nguyn Vn Tranh (Fountain Valley (CA): $20.00
11. Nguyn Th Thanh Hi (San Diego, CA): $50.00
12. Mt bn kha 18 n danh (Upland, CA): $20.00
13. Cu lc b Hi Qun Paracels Seafood Restaurant (Wesminster, CA): $200.00

Tng cng tnh ‰n ngy 16/8/1998: $690.00

- Knh mong anh ch em HQ c lng gip ǫ xin lin lc vi Tng Hi ti a ch :
4161 Idaho St. #A San Diego, CA 92104
Tel:# (619) 280-9268
Email: hq504@hotmail.com

 

Tin Sinh Hot Hi Qun (K 2)


GiaDinhHuan.JPG (14348 bytes)HoCap2.JPG (6889 bytes)

Hai ch em N Sinh Vin S Quan Hi Qun gc ViŒt Nam ang theo h†c Trܩng S Quan Hi qun danh ti‰ng Annapolis

Ch Nguyn Vn Hun thong bun khi nghe hai c con gi rܮu Nguy‹n Th Minh T, Nguyn Th Cm Vn xin m cho gia nhp Hi Qun. Hai c l con gi ca anh Nguyn Vn Hun, kha 20 Œ Nh H cp, SQHQ Nha Trang. Nh li nhng ngy xa vng chng khi anh Hun theo chi‰n hm i tun dng, ch nh nh ni vi con: "Con gi ai li i Hi Qun... v nht l Hi Qun M na", T v Vn cng tha vi me:" Tha m, chng con mun vo Hi Qun l ‹ phc v t nܧc , chng con ln ln trn t M, th y l qu hng ca chng con, hn th‰ na trong tng lai, bi‰t u mt nܧc ViŒt Nam t do cn ‰n ki‰n thc vŠ Hi Qun ca chng con." Ch Hun khng cm ܮc nܧc mt khi nghe cc con nhc ‰n hai ch ViŒt Nam v hoi bo mun lm mt viŒc g c ch cho t nܧc. Ch khng th‹ khng chiŠu theo š mun ca cc con. Ch Hun nhn nhn vi phi vin bo Lܧt Sng:"Cc chu c dng mu hi h ca b, ch ti khng c ti gii g m khuyn cc chu vo Hi Qun."

Hai chu Nguyn Th Minh T, Nguyn Th Cm Vn l hai Sinh Vin S Quan c i‹m rt xut sc vŠ h†c lc cng nh vŠ lnh o ch huy. Chu Nguyn Th Cm Vn s ܮc trao ki‰m ch huy mt trung on Sinh Vin S Quan Hi Qun ca Hn Lm ViŒn Hi Qun Hoa K Annapolis, mt trܩng S Quan Hi Qun danh ti‰ng o to nhng v c ti ba nh Thy S c Nimitz, c Elmo Zumwalt, Tng Thng Hoa K Jimmy Carter. Minh T v Cm Vn s ra trܩng vo ngy 26 thng 5 nm 1999 vi vn bng c nhn v cp bc Hi Qun Thi‰u y.

 

Bu C ban Chp Hnh Hi i Hu Hi Qun v Hng Hi MiŠn ng

Anh Nguyn Vn Tn, dܮc ǡc c nhiŒm v Hi Trܪng Hi Hi Qun v Hng Hi ViŒt Nam MiŠn ng Hoa K vi a s tn nhiŒm. Anh Tn l mt ngܩi rt nng Ƕng, dm ni, dm lm. Mt Ban Chp Hnh rt hu hiŒu gm cc thnh vin hng hi nhiŒt thnh, lm viŒc c hŒ thng trn mng lܧi Internet song song vi Tng Hi. Si giy lin hŒ gia Hi HQ&HH VN MD vi Tng Hi rt l mt thi‰t.

 

Anh em Hi Qun tn o

Sau nhiŠu nm b giam lng ti Tri Tœ Nn Sikiew. Mt s anh em Hi Qun hi hng theo chng trnh hi hng t nguyŒn, mt s khng tin tܪng vo chng trnh ny bi‹u tnh tuyŒt thc v b nht vo Tri Cm Sikhiew, sau cng h† cng b cܫng bc vŠ ViŒt Nam. H† b Cng Sn to rt nhiŠu kh khn trong ǩi sng hng ngy, nh sch nhiu tr nܧc. Cng An g†i ln tr s trnh diŒn thܩng xuyn...H† ܮc chnh ph Hoa K cu xt cho i nh c trong chng trnh RORV. T u nm ‰n nay quš anh Trn Ng†c V, Trn Vn Lš, Dng Ch Nhn, Hunh B c, Thch Lim, tn o San Jose, Westminster (California) , Harvey (Louisana), Dallas (Texas), Doraville, Georgia. Ring hai anh Hunh Vn Tm v Phan Vn Thm mi ti nh c ti Boston (Massachusetts), v Kansas City (Missouri),

 

Vng tay nhn i

Tnh t n nm ‰n nay, cc Hi Hi Qun c nhng hot Ƕng vŠ mt x hi nh sau:

Hi Cu Long: Gi $250.00 cho b qu ph L Quang M, thn mu ca n Trung Uy Hi Qun L Quang LΠLan, ang gp hon cnh kh khn.

Quš anh ng Thanh Long, Hong Th‰ PhiŒt, Phm Huy Chnh, ng Vn nh ng gp $60.00 gi vŠ VN gip anh Nguyn Thanh Long, nguyn Chi Hi Trܪng Chi Hi Hi Qun hng hi Sikew ang sng vt vܪng ti Si Gn, khng h khu.

Kha 18 Œ Nh X N: Quyn gp $60.00 gi cho H S I Quch NhiŠu, nhn vin Ban Cng iŒn BTL/HQ/S AN/HQ, ang hnh nghŠ p xch l ti Si Gn.

Bc s Trn Ngn Phiu, cu Y S Trܪng Hi Qun gi gip anh Thch Lim ( tœ nn Sikiew) mi qua nh c ti Boston $100.00

Hi i Hu Hi Qun & Hng Hi San Diego: Gi $100.00 cho anh Nguyn Thanh Long, t nn tri Sikiew, khng iŠu kiŒn ‹ i nh c , v t chi khng tham gia chng trnh RORV( hi hng t nguyŒn), hiŒn sng vt vܪng khng ni c tr chnh thc ti Si Gn.

Ngoi ra cc Kha Šu ng gp gip ǫ cc bn cng Kha ti qu nh theo tinh thn l lnh m l rch, v l rch m l rch hn.

Hܪng ng li ku g†i ca Tng Hi vŠ viŒc bo lnh cho cc anh em Hi Qun b cܫng bch t tri tœ nn Sikiew vŠ ViŒt Nam khng ri vo trong sa mac. Ngoi viŒc Hi Ai Hu Hi Qun v Hng Hi San Diego nh nh th Tin Lnh bo lnh. Bc s Trn Ngn Phiu nhn bo lnh anh Thch Lim. Anh Trn Cng Bnh, Nh Hng CLB/HQ Paracels, anh Trn Tr†ng An Sn d cng mt lc nhn bo tr cho gia nh ch Trn Th Hong Hoa, N Qun Nhn Hi Qun. Anh Nguyn Xun Dc , Kha 20, hiŒn l ch tch Hi Tng Tr Cu Qun Nhn VNCH ti Dallas, Fort Worth nhn bo lnh s anh em cn li, l gia nh ca cc anh Nguyn Thanh Long, Lm Ng†c Sn, Nguyn Vn Hi‰u. y l nhng tm lng chn tnh ca cc anh em Hi Qun hi ngoi ngh ‰n nhng ng Ƕi km may mn. ViŒc bo lnh cn ty thuc nhiŠu iŠu kiŒn, nhng anh em no ghi tn trong chng trnh RORV th viŒc nh c tng i d dng v khng cn ngܩi bo tr. Cn nhng anh em no v khng tin tng vo chng trnh hi hng t nguyŒn, hoc do hon cnh khng th‹ ghi danh vo chng trnh RORV th cn ty thuc vo s cu xt ca phi on phng vn ca Chnh Ph Hoa K. Ring anh Thch Lim ܮc cu xt i qu nhanh, nn bc s Phiu bo lnh khng kp. Anh Lim nh c ti Boston, Massachusetes, tuy nhin bc s Phiu cng kp gi tiŠn l x cho anh Thch Lim.

Qua Ǯt ku g†i ca Tng Hi trn hŒ thng Internet nhm ‹ gip ǫ mt s anh em Hi Qun gp cnh kh khn bn qu nh, Tng Hi nhn ܮc mt s tiŠn tng cng 740 dollars.

Danh Sch Quyn Gp:

Chng ti nhn ܮc s hܪng ng cu quš v v Hi on dܧi y:
1/ Hi i Hu HQ&HH, San Diego (CA) : $ 50.00
2/ Trn c Thnh, San Jose (CA) : $ 20.00
3/ Trn Trung Nghi, San Diego (CA) : $10.00
4/ Trn Chn Hi, San Diego (CA) : $20.00
5/ T Quc Quang, Houston (TX) : $50.00
6/ Nguyn Ngch, Pittsburg(CA) : $50.00
7 /Nguyn Lc, Philadelphia(PA) : $100.00
8/ Nguyn Ti‰n ch, Anaheim(CA) : $100.00
10/ Nguyn Vn Tranh, Fountain Valley(CA) : $20.00
11 /Nguyn Th Thanh Hi, San Diego(CA) : $50.00
12/ Mt bn kho 18 n danh, Upland (CA ): $20.00
13/ Cu Lc B Hi Qun Paracels Seafood Restaurant, Westminster(CA) : $200.00
14/Nguyn Vn HiŠn, Santa Barbara, (CA) : $50.00

Tng Cng tnh ‰n ngy 16/8/19 : $740.00

Picnic H VŠ, H VŠ

Nhm mc ch gy khng kh sinh hot lnh mnh, vui ti trong thi ti‰t oi ca nng H. Ngy Ch Nht 16/8/1998 Hi i Hu Hi Qun & Hng Hi San Diego t chc mt bui sinh hot ngoi tri bt u vo lc 10:00 sng ti Vacation Island, Mission Bay. Bn nhc H BŠ gi nh li thu h†c tr hoa bܧm, m iŒu vui nhanh do Ban Vn NghŒ KBC trnh by i vo ch Š ca bui h†p mt. M u anh Trn Chn Hi Hi Trܪng gii thiŒu thnh phn tn Ban Chp Hnh ca Hi gm quš anh Trn Vn Hoa, Hi Ph Ni V, anh V Khc Ti‰n, Hi Ph Ngoi V, anh Dng Quang, Th Kš, anh Nguyn Duy Lnh, Th Qu, anh Trn Lai Nghi, Uy Vin Bo Ch, b V Sum, Uy Vin X Hi, anh Nguyn Vn Giu, Uy Vin K‰ Hoch, anh Nguyn Hu Hng, Uy Vin Vn NghŒ. Ban Vn NghŒ KBC trong ng phc o trng, mt ln na ca bn Hi Qun ViŒt Nam Hnh Khc ‹ mng tn Ban Chp Hnh Hi Ai hu Hi Qun &Hng Hi San Diego ra khi ܶc Thun Bum Xui Gi.

Anh em cc Qun Binh Chng vui v tr chuyŒn khng dt, trong khi Ban Vn nghŒ KBC vn ti‰p tc ca gip vui cho bui Picnic nhng mn n ca v hp ca tht vui ti, ho hng. Bn Hoa Bi‹n ܮc anh em Hi Qun nhiŒt liŒt tn thܪng.

Mi BBQ thm nc lm cho m†i ngܩi i bng . Cc ch Hi Qun ti cܩi nܧng tht v gp vo a cho tng ngܩi ‹ t lng hi‰u khch ca gia nh o trng. Cc em chy nhy tung tng ri a nhau xung bi‹n tm trong khi cc ng b chi bng chuyŠn ‹ dn gn, dn ct. Anh Mai Quan Vinh cng on Hܧng o by ra nhng tr chi tht hp dn v vui nhn lm ni ln nhng chu‡i cܩi rn r.

HiŒn diŒn trong bui h†p mt c ng Bi Quang Ti‰n, Th Uy HiŒp Hi Ngܩi ViŒt, ng V Vn Ty, Chi Hi Trܪng Cnh St Quc Gia, anh Nguyen B He, Hi Trܪng Thy Qun Lc Chi‰n, anh Trn Ng†c Bu, Hi Trܪng Hi cu SVSQ V B Quc Gia, ng Hunh Hu Thun, Hi Trܪng Hi Cu Qun Nhn, vŠ pha truyŠn thng , bo ch c s hiŒn diŒn ca quš anh Trn Lai Nghi bo Tnh Thng, V Hu Trܩng bo Ti‰ng ViŒt , Trn trung Ngha VNN. Cuc vui ko di ‰n 17:00 gi. M†i ngܩi Šu Š cm thy hn hoan c mt ngy vui chi tha thch ‹ c sc ngy hm sau ti‰p tc i ... cy.

Hi Hi Qun Hng Hi ViŒt Nam MiŠn ng Hoa K t chc Picnic

Ngy Ch Nht 30 thng 8 va qua, Hi HQ/HH/VN/MDHK t chc mt bui sinh hot Picnic rt vui t 10:00 gi sng ‰n 19:00 gi chiŠu ti Lake Fairfax Park.

Bui h†p mt ny quy t ܮc hn 150 anh em HQ v gia nh. Trong dp ny c s hiŒn diŒn ca nin trܪng Lm Ngn Tnh - Ban Chp Hnh thnh cng trong viŒc thuy‰t phc ܮc viŒc triŒu tp i Hi ngay trong bui Picnic v thng qua 03 bi‹u quy‰t quan tr†ng (Ni Quy, cng tc i phng v cng tc Thng Ph‰ Binh).

Hi Hi Qun Hng Hi ViŒt Nam MiŠn ng Hoa K canh gi k i

Ti vng Hoa Thnh n c mt k i treo mt l i k ViŒt Nam quc gia rt ln. Cch y hai nm vo ngy 18 thng 8, ngy k› niŒm ViŒt Minh cܧp chnh quyŠn, c mt bn tay b mt nh cp l c vng ba s†c ti k i.

Do Cng ng Hoa Thnh n yu cu, Hi c ngܩi ln canh gi k i v c tin c b†n ngܩi xu s ti din tr n cp c trong m 19 thng 8 nm nay. Chnh ch thn anh Hi Trܪng Nguyn Vn Tn v anh Tr†ng canh gi k i t 12:00 gi m ‰n 04:00 gi sng v sau bn giao cho ng Phan V, Ch Tch Cng ng Hoa Thnh n v mt s anh em khc canh gi ‰n sng. Nm nay b†n n cp c b Ƕng , nn khng dm d tr nh ln. Hoan h tinh thn hng say ca anh Hi Trܪng Nguyn Vn Tn, anh Tr†ng v ton th‹ anh em Hi Hi Qun v Hng Hi ViŒt Nam MiŠn ng Hoa Ky.

Cc Hi Hi Qun Cu Long, San Diego, Oklahoma, Dallas, Chicago chun b k› niŒm L Hy Nht c Trn Hng o

Hi Cu Long s t chc L Thnh T Hi Qun vo ngy 11 thng 10 nm 1998 ti CLB Hi Qun Hong Sa Paracels. Hi Ai H Hi Qun & Hng Hi San Diego vo ngy 18 thng 10 nm 1998 ti Nh Cng ng San Diego, Hi Hi Qun & Hng Hi Oklahoma d tnh mi Dc cu T LŒnh HQVN sang d L Thnh T vo ngy 7 thng 11 nm 1998. Trong dp ny Hi s cho ra mt c San Ra Khi k› niŒm 10 nm thnh lp Hi.

 


- Qi v c th‹ lin lc vi Tng Hi ti a ch :
4161 Idaho St. #A San Diego, CA 92104
Tel:# (619) 280-9268
Email: hq504@hotmail.com