Make your own free website on Tripod.com

          Th Ng

Li Vo Hi S

Phan Lc Ti‰p

18/7/1998

S bo Lܧi Sng pht hnh vo dp 30/4/98 , trong c mt s viŒc lm cho ti va xc Ƕng va lo lng . l l th ca Tng Hi Hi Qun v Hng Hi , do anh Tng Hi Trܪng Trn Chn Hi son tho v cho in trn s bo nœ Ni dung l th ni vŠ viŒc cn thi‰t v cp bch l viŒc son tho Hi S cho Hi Qun VNCH . Trong l th y Ban Son Tho Hi S c 11 ngܩi, v tn ti ܮc in m, ng u l Trܪng Ban ( ph trch vŠ sng).

Ngay sau khi †c l th ny, ti g†i ngay cho anh Hi by t ni lo lng, b ng vŠ viŒc ny . Anh Hi cho hay " khi ܮc nin trܪng nhn li tham gia son tho Hi S, ti trnh by cn k vi quš v nin trܪng trong Ban C Vn. V no cng ni l nin trܪng xng ng m nhn viŒc ny ...?"

Trܧc hon cnh ny, qu thc lm ti lo u v suy ngh nhiŠu . Lo u , bi y l mt cng tc to ln qu , mt c nhn d c kh nng ‰n u cng khng th‹ mt mnh c ci nhn chu o ܮc. l mt cng tc bao gm hn 20 nm, t lc thnh lp, bnh trܧng, qua cc thnh qu, chi‰n cng cng nh khi on tu ri nܧc ra i nm 1975, v cn c nhng sinh hot trong tinh thn bao b†c gia cc chi‰n hu cng mt mu o vi nhau ni hi ngoi n. V th‰ cun Hi S, tt nhin cn ܮc s ng gp tch cc ca nhiŠu ngܩi, nhiŠu gii, nhiŠu kinh nghiŒm thuc m†i ngnh, m†i cp bc sut d†c theo chiŠu di ca HQ/VNCH. N s l du tch c th‹, chnh thc ca HQVN, ca chung tt c chng ta ‹ li cho hu th‰ . N cng l mt v kh trong cuc tranh u cho l phi, cho T Do, trܧc mt cc nh vi‰t s sau ny ca VN cng nh ca th‰ gii, khi h† tm hi‹u vŠ cuc chi‰n Quc Cng tri di trn na th‰ k› trn t nܧc chng ta. Cng ngh th‰, ti cng thy cng viŒc son tho Hi S VNCH l cn thi‰t v tht l quan tr†ng . Chng ta cn phi lm ngay, v nh anh Hi c vi‰t :'' ‹ nhiŠu pho s sng qu gi mai mt i tht l ng ti‰c ..." anh mun ni ‰n nhiŠu v nin trܪng, nhiŠu v thy, nhiŠu bn b, m d c tch cc ‰n u cng khng th‹ chng li, k th tuy m thm nhng tht l mnh liŒt l Thi Gian . NhiŠu v nin trܪng ca chng ta vܮt khi tui " tht thp c lai hy" . S ri rng v tui tc v bŒnh tt ang lm cho chng ta lo ngi . l lš do cp bch m chng ta phi n lc lm ngay viŒc son tho Hi S .

Cng v s cn thi‰t cho mt tp th‹ m ti lo ngi , nht l thy tn mnh b v c trn u . L mt viŒc lm chung, mnh b v nh th‰ , nhng sai st, nhng thi‰u ht , bi‰t cy nh ai . V mai ny, khi cun Hi S hon tt, d c c gng cch my, cng c nhng l trng m s ch trch ca ng Ƕi th chc chn s c th . Bi th‰ , hm nhm h†p ln u ca Ban Son tho Hi S , ti nh hng Paracels , nh hng Hi Qun, hm ch nht 14/6/98 , sau li anh Hi gii thiŒu chung , ti c a ra š ki‰n xoay quanh mt s t chc s son tho ‹ m†i ngܩi cu xt v chp thun. Bui h†p gm c cc v sau y hiŒn diŒn : Nin trܪng ng Cao Thng , Nguyn Ng†c Qunh , Trn Ngun Phiu , Nguyn Ti‰n ch, Phan Lc Ti‰p , cc anh ng Thnh Long - Nguyn Thi, Trn Kim Ng†c , Trn Lai Nghi , L vn Thn , Trn Chn Hi , Nguyn vn HiŠn , Trn Tr†ng An Sn , Trn Trung Nghi.

Trܧc s trnh by ca ti, ܮc m†i ngܩi chp thun nh sau : Bn cnh ( thay v trn) Tng Hi , c mt Hi ng Hi S . Hi ng ny ܮc m†i ngܩi Š c, nin trܪng ng Cao Thng m trch. Nin trܪng Thng s mi thm 5 ti 7 v ( k‹ c mnh) , trong c hai v xut thn t hng on Vin . Hi ng c nhiŒm v theo do vŠ viŒc lm ca Tng Hi, vŠ Ban Son Tho Hi S. Khi Son tho xong, chnh Hi ng Hi S s vi‰t li gii thiŒu. Mt ban tm g†i l Vn Phng thuc Tng Hi c nhiŒm v Qun Tr ngn khon, ti‰p nhn ti liŒu t cc ni gi vŠ, lu tr v phn loi gi cho cc ti‹u ban theo ni dung ti liŒu. Trong khi , cng chnh Tng Hi cho ph bi‰n cc tin tc lin hŒ ‹ gy s ch š theo di v h tr ca tt c m†i ngܩi trong cng nh ngoi Tng Hi Hi Qun/ HH, qua bo ch, nht l qua bo Lܧt Sng.

Bn dܧi Tng Hi, s c hai Ban : Ban Son Tho Hi S v Ban Vn ng v Pht Hnh .

Ban Vn ng v Pht Hnh do anh ng Thnh Long, Tng Hi Ph t nguyŒn v ܮc m†i ngܩi nhiŒt liŒt c v . Ban ny c nhiŒm v gy qu› ‹ h tr cc chi ph son tho v n hnh. V khi son tho xong, s lo n hnh v ph bi‰n. ViŒc ny , chnh anh Tng Hi Ph cho hay " ViŒc Son tho Hi S tht l cp bch, ai ny nghe ni Šu nc lng . Ch nh sch T.Q., anh Long ni, khi xong m†i chi ph T.Q. ca anh Th. s xin ng gp mt na ..." nghe th‰ , s phn khi cu c to tht l cao.

Ban Son Tho Hi S, nh quš v tin yu Š c, ti ܮc vinh d lm Trܪng Ban. Tuy nhin , nh ti ni trn, y l cng viŒc chung, khng ai c th‹ lm ܮc viŒc mt mnh. Ban s ܮc chia ra lm 14 ti‹u ban (c th‹ hn n‰u sau xt cn ) gm cc phn v nu ln nh T Chc tng qut . Qun Hun + Qun Trܩng, Hi Lc , Giang Lc, Hi Tun , Ngܩi Nhi . Hi Qun Cng Xܪng, cc Cn C Ym tr + Ti‰p Vn , Qun Nh Ti‰p LiŒu . Cc phng s- Trung Tm Hnh Chnh - Qun Y - ƒn Lot - Hi Ho v Ban Dch Thut .

Qua s trnh by trn y, cho chng ta mt š niŒm vŠ m‡i cng viŒc . Nhng mt cch tng qut, viŒc son tho Hi S m†i lnh vc , s gm hai phn: S LiŒu cn bn v phn nhng kinh nghiŒm lin hŒ . Phn u s bao gm nhng ti liŒu nh mt ci sܩn, cn chnh xc v c th‹ v th‰ tt nhin s kh cng . Phn th hai l nhng bi vi‰t bi cc c nhn trc ti‰p tham gia, ng gp vo lnh vc ny . Cc bi vi‰t v th‰, s c phn ch quan, nhiŠu cm tnh (nhng khng th‹ xa , khc vi phn trn), nn s lm cho cun Hi S thm phn sng Ƕng .

Ti xin Š c mt vi th d . Mt chi‰c ghe d nh, cng phi c mt ngܩi ti cng. Hi Qun VN, t lc thnh lp, qua cc v T LŒnh, chnh cc v y c nhiŒm v vi‰t li cuc ǩi qun ng ca mnh, k‹ li cc viŒc quan tr†ng m mnh thc hiŒn ܮc. Vi cc ti liŒu cng nh s t chc, vn kiŒn b nhiŒm l nhng ti liŒu "kh", nhng ci "xng" , cn phi c nhng bi vi‰t vŠ kinh nghiŒm (k‹ c nhng kinh nghiŒm a ‰n nhng k‰t qu sai lm).. Tt nhin nhng hnh nh lin hŒ, k‹ c hnh nh ca chnh cc v y trong vai tr T LŒnh l mt ti liŒu tht cn v quš .

Ÿ y , ti nn nhc ‰n v T lŒnh u tin, m lc khi u ܮc g†i l Ph T Hi Qun, Hi Qun i T L Quang M mt. ng mt ng khng th‹ k‹ li ܮc . B qu ph L Quang M c th‹ vi‰t li nhng iŠu b bi‰t, chia x cng ng khi ng m nhn chc v iŠu hnh Hi Qun . Nhng bn cnh i T M , lun lun chng ta thy mt ngܩi rt gn , rt quan tr†ng l Hi Qun i T Nguyn Vn nh. Khi Php mi giao Hi Qun cho VN, ng M ng u, lc y vo nn 1955(?) th c HQ Trung y Nguyn Vn nh lm Tham Mu Trܪng . Nin trܪng nh chc v ny qua nhiŠu nm qua nhiŠu v T LŒnh . Cc kinh nghiŒm ca nin trܪng nh chc chn s l nng ct cho viŒc son tho Hi S . Chng ti ch Ǯi nin trܪng nh nhng ti‰t l quan tr†ng t lc Hi Qun ܮc thnh lp , chuy‹n giao t ngܩi Php . Cuc ra khi ln u thm Phi Lut Tn , Singapore v Thi Lan nm 1956 (?) Cc giai on bnh trܧng . Nhng kh khn, nhng p lc t nhiŠu phi, t B Tng Tham Mu, t chnh ph, t phi ng Minh .... C l mt mnh ng, ng th d kiŒn v kh nng ‹ vi‰t mt cun sch vŠ viŒc ny ...

Ring vi nin trܪng Trn Vn Chn, ng hai ln m nhiŒm chc v T LŒnh Hi Qun. Chnh thi gian ng lm T LŒnh, HQVN bnh trܧng t trn 10,000 ngܩi ln ‰n gn 50,000 nhܩi, vi hng trm chi‰n hm v hng ngn chi‰n nh. Cc chi‰n dch mang tn v Thnh T Hi Qun ti cc vng mt khu ViŒt Cng. Ÿ y c nhng xm lng ܮc thi‰t lp do s bo vŒ trc ti‰p cu Hi Qun. Cc ni y chnh ch thn nin trܪng ra thm vi‰ng, ch th... Cc viŒc y, nhng cp nh ch ghi ܮc nhng phn chi ti‰t, nhng nhng nt chnh, nhng nt chi‰n lܮc cu chi‰n dch, nin trܪng khng vi‰t th ai dm lm.

Nin trܪng Chung Tn Cang, ng tr li Hi Qun, gi lc t nc ang ng nghing, i hay . Nhng p lc no, nhng vn Ƕng n† nh hܪng nonh hܪng ti on tu b nܧc ra i. D c ngܩi vi‰t, nhng ct li cu vn Š, ngܩi anh c cu Hi Qun, cu on tu, t nht cng phi ln ti‰ng, d ch ‹ ni:'' N th‰ y..." Tt nhin lch s khng mun ng ch ni th‰. Hi s cn c s ng gp v khch lŒ cu chnh nin trܪng. Tt nhin vi tt c cc v nin trung chc v T LŒnh Hi Qun, d lu hay mau, m‡i v l mt mt xch tht quan tr†ng.

Mt v n anh khc, Ph Š c Hong C Minh , ngܩi m ti‰ng ni vang ln sut hi trnh t ViŒt Nam qua Subic trong nhng ngy di tn. Chng ti cng ch Ǯi s ln ti‰ng, ng gp cu nhng ngܩi lin hŒ ‰n cc hot Ƕng sau ny cu ng. c l l mt chng m ra, mt giai on v hi hng, v oan nghiŒt. Cc huyŠn thoi lin hŒ ‰n ng ‰n lc phi ܮc ghi nhn mt cch cng minh.

Cn tt c chng ta, nh nin trܪng Nguyn Ng†c Qunh c ni:'' Chng ta i khp cc no ܩng t nܧc, t B‰n Hi ‰n C Mu, t Hong Sa ‰n Ph Quc, t Rng St ‰n B‰n Ko, t Nm Cn ‰n Long Xuyn ... Chng ta gp bi‰t bao nhiu ng bo, b bn, gi ghm trong lng bi‰t bao nhiu k› niŒm vui bun ...", chng ta trc ti‰p tham d, cng ǰ mu trong cc cuc hnh qun. Tt c nhng hy sinh y cn ܮc ghi li, vi‰t li . M†i ngܩi Šu c trch nhiŒm vi‰t vŠ b bn v c chnh mnh. Chng ti ch Ǯi nhng bi nh th‰.

Mt th d khc, vŠ s hun luyŒn v du h†c, ai c kh nng hn chnh nin trܪng ng Cao Thng, nin trܪng Nguyn Ng†c Qunh, nin trܪng Bi Hu Th. Nin trܪng Thng l mt trong 5 v xut thn t kho 1 S Quan Nam nh i du h†c ti Php . Chnh nin trܪng Thng vi‰t li viŒc ny . Bi vi‰t y cn ܮc nin trܪng xem li ‹ in trong cun Hi S . Nin trܪng Qunh , vi chng ti , chnh ng l khi c ca ngnh Qun Hun m y l bo m . Nin trܪng Bi Hu Th, c lc ܮc coi l " ngܩi c nghŠ du h†c " v nin trܪng cng vi‰t ra viŒc ny . Chng ti s ch Ǯi in li cc bi .

VŠ ngnh Qun Y, s hiŒn diŒn ca bc s Trn Ngun Phiu rt quš bu vŠ nhn nh, ph bnh v h s cung cp nhiŠu ti liŒu cho chng ti , nhng ti liŒu ܮc in trong bo TiŠn Tuy‰n trܧc kia , ti vi‰t lin tc vŠ nhng hot Ƕng , cc n v ca HQVN . N‰u c cc ti liŒu y, ti s vui mng lm. t nht s c trn dܧi 200 trang. Cc bi m ti cn nh nh HQ 4 nh Chm Tu ch . on Tu i Vo Ci Ch‰t Tm Ra Li Sng. Nhng Khun Mt Anh Hng . Tt nhin cc bi vi‰t y , cng cn ܮc s li cho ng . Nh bi vi‰t vŠ HQ 4 nh chm tu ch, chng ta phi ni li, v lc y ang chi‰n tranh , ti ܮc lŒnh l tnh ti‰n v tr cuc bn chm tu ch t bi‹n Thi Lan vŠ gn b bi‹n Ph Quc. Bi on Tu i Vo Ci Ch‰t... lc y v viŒc tuyn truyŠn, ti ch vi‰t ra nhng iŠu c li cho chng ta, m c qun i nhng y‰u km, thiŒt hi . Ta cn vi‰t li , tr li s tht cho lch s . Cc ngܩi bn ca ti nh anh ng DiŒm, V Hu San cc anh tham d trn nh . Anh Nguyn Ng†c Giang b thng nng trn chi‰c TiŠn phong nh trong m 29 thng 9 nm 1965. Anh cn vi‰t li nhng kh khn, nhng tht v†ng khi trn chi‰n tn ....

Mt th d khc, cc trn Vng R , Hn Ho thuc Vng II Duyn Hi, dܧi s iŠu Ƕng cu nin trܪng H Vn K Thoi , nhng c ngܩi cho bi‰t chnh HQ Thi‰u T L Cng Mng l ngܩi c nhiŠu d kiŒn vŠ cc trn nh ny. Anh cn Ǯi g na m khng ng gp... N‰u c lin tc k‹ ra, s cn rt nhiŠu v, nhiŠu iŠu cn nhc nh . Ring cc v tng m nhiŒm chc v nh T LŒnh Hm i , T LŒnh cc Lc Lܮng , T LŒnh Cc Chi‰n Dch . Cc v y c nhiŒm v phi vi‰t li nhng kinh nghiŒm , nhng iŠu xy ra dܧi mt mnh . VŠ Hi Lc, ai qua ܮc nin trܪng Nghim Vn Ph . Dܧi mt k hu sinh nh chng ti, chnh nin trܪng l linh hn ca Hi Lc nhng nm u. S cn mn tng tri ca nin trܪng l ci n‰p cho Hi Lc sau ny. Sao nin trܪng li ngi im. Chng ti ch s ln ti‰ng, ng gp ca nin trܪng ... V sau cng , khi Hi Qun bnh trܧng , ngܩi gi vai tr T LŒnh Hm i, v cu Hm trܪng ca ti , Hi Qun i T Nguyn Xun Sn , ng cng cn vi‰t li. Chng ti ch nhng ti liŒu vŠ t chc, vŠ nhng kh khn khi ngun ti‰p liŒu cn m vn phi c tu vi t› lŒ 70% hiŒn diŒn ngoi bi‹n . Tt nhin cc v ph t ca ng, nh HQ i T Phan Phi Phng, mt v cu hm trung HQ 504 ca ti, ng cng cn vi‰t li khi ng m nhn vai tr ch huy mt phn trong Hm i ... V cn bao ngܩi na , bao nhiu lnh vc na, mi ngnh, mi n v trong sut hn 20 nm gian kh, cc nh†c qua. Quš v phi vi‰t, t chng ti mi c ti liŒu ‹ c k‰t, dŒt thnh Hi s.

Khi trn chi‰n m chng ta g†i l Mu h la nm 1972, lc HQ i T Nguyn Xun Sn lm Tham Mu Ph Hnh Qun, ng triŒu tp mt bui h†p thu hp. Ti lc y l trܪng phng Tm Lš Chi‰n, i diŒn Khi CTCT i h†p. i T Sn cho bi‰t vo nhng ngy sp ti, cng qun s m trn nh to ln pht xut t pha Bc v tuy‰n 17, trn qua b sng Thch Hn nh vŠ phi Nam . C th‹ chng ta s phi tm thi rt qun ..., ng yu cu cc phng , s lin hŒ cho š ki‰n. VŠ phn ti , i diŒn Khi CTCT ti ni ." Trn cn bn, phn quan tr†ng nht ti mt n v nh Ca ViŒt , m ta phi bo vŒ B Ch Huy , phng TruyŠn Tin l ng. Nhng i vi ti , song song vi viŒc lo u trn , ti thy c nhiŒm v tho mt k‰ hoch bo vŒ v di tn khu vc gia binh ... Nghe th‰ , i T Sn nhn ti v ni " Anh cho š ki‰n?". Ti Š ngh phi c k‰ hoch chu o, ai l ngܩi trch nhiŒm ti khu gia binh , s a gia nh binh s di tn ra cu tu . Cn c ܩng i v an ton , v kn o. Tt nhin phi c y nhu cu cn thi‰t cho gia nh binh s, vi lng kh , nܧc ng†t v ch th cn k ni ‰n an ton cho cc ghe nœ.. Khi v con binh s an ton, cc qun nhn cn li s yn tm chi‰n u, cho d c phi i u vi nhng kh khn, h† vn yn lng ... ki‰n ca ti sau ܮc khai tri‹n . V cuc chi‰n sau qu c liŒt. Ln u tin xe tng VC trn qua Ca ViŒt qua v tuy‰n 17, ln xung phi Nam. Vy m cn c Ca ViŒt vn ng vng . C VNCH vn tung bay, sau khong hai tun l‹. Nh anh em qun nhn Ca ViŒt tng ni, nh mt thnh cng rt l ca QLVNCH vo Mu H La . V chnh HQ i T Nguyn Vn nh khi y l Th Trܪng B K‰ Hoch Ǫ u cuc n ti‰p cc chi‰n s HQ ca ViŒt. Cc s viŒc trn, ti vi‰t, in trn bo Chi‰n s Cng Ho , n‰u tm ܮc tht l quš.

Tt nhin, miŠn Nam chng cht sng rch, cc hot Ƕng Hi Qun ng mt vai tr quan tr†ng. Ai lm ܮc viŒc , c l ch cc v c trch nhiŒm xa gn vi cc n v œ Chnh cc chi‰n s tng ǰ mu trong cc trn nh y, cc v hy c nh v ghi li . Nin Trܪng inh Mnh Hng, tng l T LŒnh Hnh Qun Sng, ng khng vi‰t th ai vi‰t ܮc.

l nhng chng nhn phn ni , phn chng ta vn c quyŠn v ܮc php ni ra. Cn nhng phn v khc, trong vn phn kh khn nhng phi im hi lng ti‰ng . l nhng hot Ƕng ca cc n v Hi Tun , cc chi‰n s ca Lin on Ngܩi Nhi v cc hot Ƕng ca nhng ngܩi ph trch ngnh An Ninh Tnh Bo . By gi l lc cc v c lin hŒ ti cc s viŒc trn , cc v phi vi‰t r Anh Trn Cm Lc Lܮng Hi Tun, anh Chu B Y‰n ngnh An Ninh. Chnh anh Y‰n ngܩi eo lon Trung t sm hn anh em v thnh tch m anh v n v anh lm ܮc . Anh phi vi‰t li ch ?.

Nhng on Giang Vn lin tc ti‰p t‰ go, c kh, mm mui t Lc Tnh vŠ Si Gn, ‹ Si Gn c mt nhp sng iŠu ho nh th‰, khng c Hi Qun ng gp, chc chn cc diŒn miŠn Nam s khc ( KiŒt, Lš Anh KiŒt, hy vi‰t li i).

N‰u c lin tc k‹ ra nh th‰, bao gi cho h‰t.., l nhng gi š, qua s hi‹u bi‰t hn hp v theo thi‹n š c nhn ti . Cn Hi S l ca tt c chng ta, hn 40,000 con ngܩi , c nhng anh em hy sinh, chng ta phi c m nh li, v vi‰t ra ... C nhn ti, c l v ti c mt vi cun sch, ܮc xem l c ci nhn trung thc, nn ܮc cc v nin trܪng, cc bn yu m‰n m bu vo viŒc son tho Hi S cho ton th‹ HQVNCH . Cng viŒc to ln, t‰ nh v quan tr†ng . Nhng ti khng th‹ thoi thc . Ti s xin h‰t sc c gng, vi iŠu kiŒn l tt c chng ta phi Šu tham gia , nh ti ni phn trn . Nhng ng gp ca quš v s lm nn Hi S . Nhng s kiŒn chnh xc ca quš v cung cp , nh nhng thc phm m quš v a cho chng ti. T nhng thc phm y, tu theo nhiŠu t, tt xu s to nn "b n" ngon lnh sau ny . T cc"b rau" m quš v cung cp, t nhng" mi‰ng tht" m quš v giao cho, ti xin lm mt tn nh b‰p ‹ xo nu li. Ti s c nhiŒm v, la v b nhng l rau gi, u, xu ho ch gi li nhng ng†n rau ngon lnh . Ti s lng b nhng phn bc nhc ca mi‰ng tht, ‹ ch gi li phn ngon, nc... Tt c s ܮc x dng, xo nu sao cho hp khu v truyŠn thng Hi Qun, thm gia v cho mn n ܮc thm ngon v trnh by sao cho p mt, ngon v p , nhng vn khng xa vi bn cht ca mn n m quš v giao cho . Ni tm tt, Hi S c thnh ܮc hay khng , c nhn chng ti, cng nh tt c anh ch em trong ban Son Tho, s ch c vai tr rt nh. Phn ln l ca tt c qun nhn cc cp thuc Qun Chng HQVNCH.

Khu v ca " b n" y s mang š nghi g , hay ni mt cch khc, trong ton th‹ cun Hi S , ngoi cc d kiŒn lch s, chng ta s gi gm iŠu g ? Xin tha, iŠu chng ti cng ngh ‰n, l vai tr ca Hi Qun ViŒt Nam Cng Ho trong cuc chi‰n . Qua cc ti liŒu m chng ti thu thp ܮc, qua nhng ngy cng tc trn sng trn bi‹n, iŠu tng qut m anh em Hi Qun chng ta c quyŠn hnh diŒn y l chng ta lm ch ܮc chi‰n trܩng sng bi‹n . Mt cch chi ti‰t hn khi i t nhng ngy thnh lp Œ Nht Cng Ho , chnh Hi Qun ng vai tr tuy khng ‡ xng mu nhiŠu, nhng gp cng khng nh trong viŒc bnh nh MiŠn Nam . Khng c Hi Qun, Chnh Ph khng th‹ dp ܮc Bnh Xuyn Rng St . Khng c Hi Qun , cc chi‰n dch inh Tin Hong, Hong DiŒu v Nguyn HuŒ, Chnh Ph khng dp ܮc cc lc lܮng gio phi . V sut hn 20 nm gi MiŠn Nam, Hi Qun lm ch ܮc mt bi‹n , mt sng . NhiŠu chi‰n cng chng minh ܮc iŠu nœ Lc t nܧc nghing ng , nhng ngy trܧc ri sau 30 thng 4 nm 1975, chnh Hi Qun l ci phao ti‰p cu cc n v bn t Vng 1, Vng 2 . V cui cng, d phi tan hng. HQVN gi hng ng chnh tŠ, em i hu nh tt c cc chi‰n hm khi‹n dng. V sau mt cuc vܮt bin bng ܩng bi‹n ng bo cng nh anh em cu qun nhn Hi Qun cc cp m ng nhiŒm v ti cng tu. Ni no c ng bo ra i, ni c mt chng ta.

V chnh lc ny na, gi nhng tan nt, nhng ai thot i ܮc vn nh ܮc anh em cn kt li. Nhng h tr cu mang dܧi nhiŠu hnh thc, bn b cng n v , cng kho l ngun an i rt quš bu cho nhng ngܩi cn li trong miŠn t kh.

Mt phn khc, trng nh nhng hn, nhng khng km š nh l phn tnh cm ca chng ta , trܧc cng nh sau. Chng ta c nhng nhc s , nhng thi s, nhng nh vn, nhng nh bo, nhng nh bin kho mang tm s mnh, hi‹u bi‰t ca mnh thc hiŒn thnh tc phm, ni ln ci p ca cuc sng trn sng nܧc, ni ln ni trun chuyn, nhng hy sinh ca ngܩi lnh trܧc cng nh sau bi‰n c 1975. V th‰ , nhng nhn chng , nh H Thc Sinh ,Trn Qun NiŒm , iŒp M Linh , Trܩng Sa , i Dng , Nguyn Tn Hng , V Hu San , V Tht, Vn Mch v tt c nhng bn b o trng, xin cc bn hy cung cp cho Ban Hi S chng ti nhng bi vi‰t lin hŒ ti Hi Qun . TiŒn y cc bn hy ti‰p tay vi‰t cho nhng phn m chng ti khng bi‰t , khng th‹ lm ly ܮc . Tt nhin , vi nhng ngܩi ra i nh Anh Thi, nh Hu Phng , nh Phan Minh Hng v ai n, cc bn c nhng k› niŒm , nhng ti liŒu g lin hŒ, xin cc bn vi‰t cho . l mt phn rt p cho cun Hi S chng ta .

Khi cun Hi S hon thnh, n cng cn ܮc s h tr v n nhn ca tt c chng ta na . V n l phn mu xng ca tt c chng ta , n l v kh , trong lng l, nhng mnh liŒt, n l v Lut S binh vc cho chng ta, cho chnh nghi mai sau, t nht l cho con chu chng ta. V chng s hi " Ti sao chng ta thua CS. Cc v cha anh lm g ? . Ti sao chng ta c mt ti cc quc gia ny . Chng ta phi c nhng d kiŒn ‹ tr li nhng cu hi y . Cc ng gp t bt c hnh thc no Šu ܮc liŒt k in trong Hi S . N‰u mai ny tr vŠ vi ct bi lng ta s thanh thn hn .

Knh tha quš v,

D mi c mt bui h†p u, qua cc cuc iŒn m c nhn, viŒc son tho Hi S ܮc loan truyŠn kh rng ri. C nhng hi p bng e mail, bng fax, v c c nhng ng gp, hoc h ng gp ti chnh, bng š ki‰n rt phong ph. Ti ngh l chng ta s lm ܮc. Sau y ti xin ܮc a ra mt lch trnh tng qut nh sau:

T by gi, gi nm 1998, cho ‰n h‰t nm l phn qung b v thu thp ti liŒu, m bi vi‰t ny l ti‰ng g†i n s khi.

T thng ging nm 1999 cho ‰n khong thng 6 nm 1999 cc Ti‹u Ban son tho cc phn v lin hŒ. Tt nhin viŒc qung b, gp š vn song song ti‰n hnh. N nm sau cu nm 1999 l phn in n. N‰u m†i viŒc tt p, cun Hi S cu HQVNCH s ܮc pht hnh vo dp cui nm 1999.

Nh th‰, c lc quan qu chng? C l lc quan tht. Bi‰t th‰, nhng hy c "Ra Khi" , khng i th bao gi mi ‰n ܮc. M†i ng gp, lin lc, xin quš v gi vŠ:

Tng Hi Hi Qun & Hng Hi VNCH

Ban Son Tho Hi S

4161 Idaho St.#A

San Diego, C 92104

Tel # (619)280 9268

Email: hoangsavn@juno.com hoc hq504@hotmail.com

N‰u quš v mun gp š vi ngܩi vi‰t, xin g†i vŠ: (619)587 1246, sau 18:00 gi

Trn tr†ng

Phan Lc Ti‰p

18/7/1998