Make your own free website on Tripod.com

ChuyŒn mt con tu

V Hu San

Li ta son: Trong cuc ǩi lang thang t nn, nhng cu qun nhn ca QLVNCH ngy trܧc c l sut ǩi khng qun ܮc n v cui cng ca mnh. Ring i vi nhng ngܩi lnh thy m cuc sng mt thi gn b vi con tu, hnh nh chi‰c chi‰n hm oai hng tng phc v li cng khc su trong tm t. Bi vi‰t sau y ca V Hu San l kš c vŠ lch s ca con tu mang tn mt trong Ng H Tܧng ǩi Trn: Khu Trc Hm Trn Khnh D, HQ4 ca Hi Qun VNCH.

*

      Cm trong tay t n gia nhp hi Cu Qun Nhn, †c dn xung cui trang, ngܩi lnh ngy xa y nhn thy hng ch ghi n v cui cng. Anh cm thy thi gian nh lng †ng, tm hn sng tr li hi hai mi my nm vŠ trܧc. Cm bt, anh vi‰t mt hng ch tht nn nt: "Khu Trc Hm Trn khnh D HQ-4". Lng anh thm nh thng do dt: nh k› niŒm, thng con tu ...

Trܧc khi vŠ phc v cho Hi Qun ViŒt Nam, chi‰c Khu Trc Hm vang lng tn tui. U.S.S. Forster - DER 334-ra ǩi vo nm 1943 ‹ p ng nhu cu ca Hi Qun Hoa K trong Th‰ Chi‰n th hai. Con tu mang nhiŒm v chnh ca mt chi‰n hm h tng hi Ƕi ǥc trch phng khng v tiu diŒt tiŠm thy nh. Mang tn mt S Quan Hi Qun M anh dng hy sinh lc khi u cuc chi‰n, Khu Trc Hm ny ܮc ki‰n trc, trang b v ri h thy vi v ti xܪng ng tu Consolidated Steel Corporation Orange, Taxas, vo ngy 13 thng 11 nm 1943. Ngay ln ra khi u tin, khi bo vŒ on thng thuyŠn vܮt i Ty Dng sang Anh Quc, con knh ng s sanh, thi‰u thng, m cha dy k thut sn mi ny h ngay mt hi 2 khu trc c c Quc v bn h hi nng nhiŠu chi‰c khc. ‰n ngy D-Day, 6-6-1944, vo lc qun ng Minh ǰ b ln b bi‹n Normandy, chi‰n hm hon tt m mn nhiŠu cng tc hnh qun gip cho viŒc ti‰p vn t Hoa K sang u Chu ܮc iŠu ha.

Chi‰n tranh i Ty Dng chm dt, sau khi ܮc tuyn dng cng trng trܧc Hi Qun, U.S.S. Forster ܮc chuy‹n ǰi qua mt trn Thi Bnh Dng. Th‰ Chi‰n th hai k‰t liu, con tu tr thnh mt i thm d kh tܮng lu Ƕng lin ti‰p trong nhiŠu nm.

Vo u thp nin 1950, tnh hnh Ƕt nhin cng thng gia M v Nga, c i ln tܪng xy ra i chi‰n, con tu ܮc g†i vŠ, vo ngay Hi Qun Cng Xܪng ‹ ci bi‰n v ti tn ha thnh loi Khu Trc Hm TiŠn Thm D.E.R. (Destroyer Escort Radar) vi nhng dng c iŒn t ǡt tiŠn nht thi by gi; chi‰n hm ܮc trang b y c ba hŒ thng "mt thn" vŠ hi thm, khng thm v tiŠn thm. ‹ c ch‡ cho 12 phng lin hŒ vŠ iŒn t, iŒn ton v ki‹m pho, hnh dng con tu cn phi bi‰n ǰi. Phn thܮng tng ki‰n trc ܮc ni thm bng hp kim nhm; hai ct radar v i mu en c ba chn chng ܮc dng ln sng sng sn gia. Trung tm chi‰n bo C.I.C. (Combat Information Center) m rng ra h‰t c chiŠu ngang con tu. Hai Radar, SPS-8 (Surface Search) v TACAN (Tactical Aircraft Navigation) ܮc thi‰t tr vi nhng gin dy tri khng l vn v trn i ch huy v mt hŒ thng antenna "beehive" gc cnh ch ba sn thܮng pha sau. Trong vng 10 nm, ti 1965: chi‰n hm tham d vo hŒ thng bo Ƕng tiŠn phng DEW line (Distant Early Warning). L mt thnh phn cn bn vng Bc Thi Bnh Dng, Khu Trc Hm Forster c nhiŒm v pht hiŒn u tin vŠ nhng cuc tn cng bng phi c v ha tin ca Cng Sn vo lnh th Hoa K. Nht kš chi‰n hm ghi nhn cc cng tc ܮc thi hnh m mn v ǥc biŒt ܮc tuy‹n ch†n lm n v gng mu ca Hi Qun Hoa K. i ch huy ca Khu Trc Hm lc mang y huy chng v du hiŒu u Hng E (Exellent).

Chi‰n hm ܮc chuy‹n giao qua Hi Qun ViŒt Nam vo cui nm 1971 ti Hi Xܪng Guam. Khu Trc Hm mang chi‰n s HQ-4 v danh hiŒu mt trong Ng H Tܧng ǩi Trn: Nhn HuŒ Vng Trnh Khnh D. Thy th on lc u ܮc ch†n l†c v trang b y cp s, trong c c mt Y s Hi Qun.

Khu Trc Hm ny l mt niŠm hnh diŒn ca c Hi Qun ViŒt Nam, thi y chi‰c chi‰n hm ch lc u tin v Ƕc nht c vn tc hn 20 gt. T trn bi‹n ng, khi nܧc v gi thun chiŠu, dܧi bng quc k ViŒt Nam pht phi tung bay, con tu tun tiu di hnh c khi ti 24 hi lš mt gi.

Ngܩi i bi‹n thܩng tin rng nhng con tu c linh hn. M‡i chuy‰n ra khi, thy th on hay nhn ܮc nhiŠu iŠm lnh ng bo trܧc cho nhng chi‰n cng sp ti, i ln ngay khi ton th‹ thy th on trang tr†ng x‰p hng ngay ngn cho tin biŒt qun cng ra khi. C ngܩi cn k‹ chuyŒn l ܮc bi‰t trܧc, qu quy‰t vi ng Ƕi vŠ tt p ca chuy‰n i. Ngܩi lnh thy no trn Khu Trc Hm Trn Khnh D cng Šu hay nhng s linh thing hi‹n hiŒn .

Ch t thng sau khi nhn lnh, trong lc ang tun dng ti vng bi‹n cc Bc, Khu Trc Hm ܮc lŒnh vܮt hng ngn cy s ܩng bi‹n ha tc xui Nam, sn ui v tiu diŒt tu ch trong vng vnh Thi Lan. i dng ni sng, chi‰n hm ch tuy c ngy trang nhng cng vn b pht hiŒn v b bn chm xung lng bi‹n su, mang theo nhiŠu ngn v kh cc loi. Thy th on ch b ch‰t, b bt sng nhiŠu tn, trong c c S Qun Hi Qun cao cp Cng Sn. Chi‰n hm ܮc tuyn dng cng trng trܧc Qun i.

K thut tt, vn tc nhanh, kh nng thm st v tc chi‰n cao, chi‰n hm khng hŠ vng mt m‡i khi nhu cu quc phng ku g†i ti. nh gic hay m bt cܧp, diŒt bun lu cng ti. Qua 4 nm vng vy trn bi‹n ng, Khu Trc Hm Trn Khnh D HQ-4 cn ni danh v hai ln bt tu ngoi quc bun lu chuyn ch bch phi‰n v thuc phiŒn, tch thu hng chc tn ma ty. Thnh tch ny c tnh cch quc t‰ v l mt k› lc kh b ph v.

Trong nhng nm cui cng ca cuc chi‰n, tnh trng ti‰p vn y‰u km tuy c lm st gim kh nng chi‰n hm i cht nhng tinh thn ngܩi lnh bi‹n lc no cng vn cao. Khi cc n v pho binh bt u b hn ch‰ n dܮc th qun Ƕi bn hnh qun vng duyn hi cn s tng cܩng vŠ y‹m tr hi pho. Thy th on HQ-4 nhiŠu khi thc trng m, tc x hng ngn tri n ln u ch qun. Hai c‡ i pho do b soi mn nhiŠu, thܩng phi thay nng sng lun lun.

Ri u nm 1974, nghe ni vng ng Hi cha nhiŠu du, kh Trung Cng bn m mu xm chi‰n qun o Hong Sa. Khu Trc Hm Trn Khnh D li ra khi mang theo chuy‰n hi hnh m‡i cm hn ca ton dn ViŒt trong viŒc bo vŒ hi bin. Bi‹n ng ni sng cung lon v hi chi‰n. Pha ch, hai H Tng Hm b chm ti ch‡, hai chi‰c khc h hi nng. Tuy vy, lc lܮng tr phng ca ta trn b khng ti‰p viŒn, li thi‰u khng tr nn cc hi o b qun Trung Cng trn ngp.

Trong khi thnh bi ca chi‰n dch l do chi‰n lܮc, chi‰n thut em p dng bi nhng v T LŒnh cao cp th vinh d ca mt n v tham d l do thnh qu tt p t ܮc ngoi chi‰n trܩng so vi kh nng tc chi‰n. D sao ngܩi lnh thy ca Khu Trc Hm Trn Khnh D HQ-4 cng vn thܩng k‹ rng gn 200 nm sau khi vua Quang Trung i ph qun Thanh, ln u tin h† i diŒn cho ViŒt Nam nh nhau chng k th truyŠn ki‰p phng Bc. Cn ni ti hi chi‰n, y l ln th nht Nam qun tc chi‰n ngoi i dng.

Sau 3 nm mang nng tinh thn phc v T Quc, HQ-4 ܮc tuyn dng cng trng hai ln trܧc Qun i; thy th on hnh diŒn mang dy bi‹u chng mu Anh Dng Bi Tinh. Hi ng chnh ph cng ghi cng chi‰n hm bng mt huy chng Ti Chnh Bi Tinh. Tht cha bao gi trong Qun Chng c mt n v no ܮc vinh d hn!

Bnh thܩng, chi‰n hm ܮc ngh b‰n sau hai nm hi hnh ‹ vŠ sa cha i k, nhng v nhu cu chi‰n trܩng i hi, con tu vn ti‰p tc cng tc cho ti u nm 1975. Ma Xun nm y khi qun ch trn vo, HQ-4 ang nm trong Hi Qun Cng Xܪng, tt c my mc, v kh b tho g ton diŒn ‹ tu trang. Con tu tuy ܮc vi v rp ni nhng khng cn kp ‹ ra khi. S mŒnh an bi, nhng ngy oai hng ca Khu Trc Hm Trn Khnh D nay nh chm dt!

Ngܩi vi‰t theo on ngܩi ly hng, tr thnh k t nn lang thang ni x l qu ngܩi. Bng i 2, 3 nm, tuy c nh vŠ n v c, anh ch mong sao cho con tu khng tr thnh mt phng tiŒn chi‰n tranh phc v k th. NiŠm ao ܧc thnh s thc v ܮc chng minh mt cch tnh c vo mt ngy p tri ni x Gia N i. Gia nh a anh coi mt t bo trong Cng Sn ViŒt Nam cho in hnh chi‰n hm c ca anh lm phng tiŒn tuyn truyŠn. Xem k tm nh, lng anh xi‰t bao thanh thn. Vi con mt ca mt ngܩi thy th gi, b qua nhng lp sn ph‰t gi to m k th gi trang cho chi‰n hm, anh bi‰t rng con tu thn yu ca anh vn cn ti‰p tc nm b‰n. Khu Trc Hm ngy , nay thi‰u hn hŒ thng Radar hi pho, li mt nhiŠu giy tri truyŠn tin iŒn t; ‰n c nhng gt nܧc trn i ch huy v my o gi cng khng cn hot Ƕng. Vi tnh trng y, chi‰n hm nht nh cha bao gi ra khi.

ViŒt Cng xm lng x Cambodge, n‡ lc chn bt ngܩi vܮt bi‹n tm t do nhng chi‰c tu y vn cha mt ln nhng tay vo ti c!

Cc n bn ca Jane's Fighting Ships lin ti‰p trong nhiŠu nm cng xc nhn l nhng chi‰n hm, chi‰n nh HQVNCH ngy y b b li ‰n nay vn cn chy, ch ring c Khu Trc Hm Trn Khnh D l bt khi‹n dng v Cng Sn khng th‹ sa cha ܮc. Phi c mt s linh thing no gip cho con tu, sau hn 30 nm tung honh hin ngang khp mt i dng m ngy nay nm trong tay ch cng nh T Th vŠ To nhng sut ǩi khng ph ngy ngha.

Ni vŠ chi‰n hm no, ngܩi ta hay k‹ ti cc Hm Trܪng ca con tu y. NhiŠu v c, i t Hi Qun Hoa K xut thn t U.S.S. Forster. Cc v ch huy Khu Trc Hm Trn Khnh D tuy khng ܮc may mn nhiŠu nh vy nhng vn c nhiŠu iŠu ng ni.

T xa, s phn Hm Trܪng v chi‰n hm thܩng lin hŒ vi nhau. V Hm Trܪng u tin nhn lnh tu tܮng trng cho ci oai phong lm liŒt ca Ph Tܧng Qun Trn Khnh D lc khng Nguyn. Sau chi‰n cng thy tng tu ch, ng l v Hm Trܪng u tin ca Hi Qun VNCH mang cp bc i T thc th v cng l v S Quan tr nht trong cp bc ny. Tht l iŠu hn hu khi Ch Huy Trܪng ca Hi i cn thua ng mt "vch vng" v T LŒnh Hm i cng ch ng cp vi ng m thi. Cng k‹ t , Hm Trܪng cc chi‰n hm ch lc thuc Hm i ca Hi Qun ViŒt Nam Cng Ha mi bt u ܮc mang cp bc i T (captain) cho tng xng vi chc v, bng cp s v cng l ng vi tuyŠn thng Hi Qun quc t‰.

Tri t cng ganh ght k anh ti. ng phi ri tu v nhum bo bŒnh sau t thng th t trn. Khi ngܩi vi‰t thuyn chuy‹n xung phc v chi‰n hm mt nm sau, ci hng kh ca ng cn ln khut u y. i khi thy th on nh mܩng tܮng thy ng ang ng trn i ch huy dn l chi‰n hm vܮt ngn hi lš rܮt ui qun th. V‰t chn ng cn nh in du cnh la ban t hm ni ng kin quy‰t ra lŒnh tc x tiu diŒt tu ch.

V Hm Trܪng k‰ nhiŒm mang hnh nh sng khoi nhng uy nhiŒm ca tܧng lnh ǩi nh Trn lc nhp tiŒc khao qun chi‰n thng khi phc Thng Long. ng c v mt va khoan ha va cng quy‰t nh khi ngܩi xa ang tp trung ngh lc ‹ ch gi quy‰t nh t chi‰n vi qun th ti ngoi khi Vn n. Trong giai on tng i t si Ƕng ny, ng ܮc ghi nhn nhiŠu cng lao y‹m tr ǡc lc cho qun bn sut "ma h la" v tham d mt ln chn bt ghe tu bun lu quc t‰.

Gn hai nm cui cng, Khu Trc Hm Trn Khnh D HQ-4 ǥt dܧi quyŠn ch huy ca mt S quan tr tui. ‹ khuy‰n khch S quan v on vin noi gng v anh hng m chi‰n hm mang danh hiŒu, ng. thܩng †c ti‹u s Nhn HuŒ Vng Trn Khnh D v ǥc biŒt khuy‰n co nhn vin thuc lng bi th "Bn Than".

Chi‰n trn si Ƕng khp ton quc, con tu c nhiŠu dp vng vy khp bi‹n ng cng nh trong vnh Thi Lan. Cng Sn m nhiŠu Ǯt tn cng, chi‰n hm nh mt pho i lu Ƕng va tun dng va y‹m tr qun bn trn b. H‰t diŒt lon trong nܧc li ‰n chng gic ngoi xm. Nh khi xa Trn Khnh D dp Mng C, HQ-4 ܮc phi ra Hong Sa gi nhiŒm v ch huy chi‰n dch trong giai on u, sau dn o mt hi Ƕi khi hi chi‰n.

Nh "Bn Than" l bi th nm u tin, Hm Trܪng ǩi th ba ca Khu Trc Hm Trn Khnh D cng hnh diŒn l ngܩi S Quan u tin ca Hm Ƕi ܮc vinh d mang y mt hng huy chng ǥc biŒt trn ngc o bn phi v cc n v ng phc v v ch huy ܮc tuyn dng cng trng tp th‹ nhiŠu ln.

Mt li tht ra c th‹ vn vo vi s phn. Khng ai bi‰t ngy xa Trn Khnh D v l‡i lm g m phi i bn than. Khu Trc Hm Trn Khnh D d "ngh mnh lem luc" nhng mt lng vn nguyŒn " vi khi hng cho vn ki‰p" v "xem st c bŠn gan?" ... Ngܩi bn than Trn Khnh D, sau cn th thch ch Ǯi ti Ch Linh, li xut hiŒn ‹ i lm lch s. Linh hn Khu Trc Hm HQ-4 chc vn mong mi mt ngy no gi thun nܧc xui, li uy dng ra khi vy vng cho tha sc m phc v lš tܪng quc gia.

Chi‰n hm thn yu i, ng bun nh! Hy can m ln, nhn nhc ch thi ‹ ri li hin ngang ti‰n ti. Nh xa Trn Khnh D tng mt thi vinh hi‹n lm hu tܧc m s phn ǰi di, phi nhn nghiŒp bn than. Sau t mt thn bi tܧng, ng vn kin tm quy‰t chi‰n, lt ngܮc c thi cuc trong trn i thng Vn n ...

Ngy mai kia, qun th ri cng s b diŒt vong, ngi li ra khi to li danh xa. Ngܩi vi‰t, mt thi st cnh cng ngܩi, tuy m‡i tui m‡i gi, vn bŠn tm ch Ǯi ...

V Hu San            1979